Algemene voorwaarden

Downloaden als PDF: Algemene leveringsvoorwaarden 

 

Algemene Leveringsvoorwaarden 

Levering van producten & Diensten

 

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

gebruiker:   de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden;
te weten:     DVC-it / PC Service Direct/Shop Zuidlaarderweg 83 te Annen;
koper:         de wederpartij van gebruiker, handelend ter uitoefening van beroep of bedrijf;
overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

De bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en voor alle overeenkomsten tussen gebruiker en koper waarop gebruiker deze leveringsvoorwaarden van toepassing heeft verklaard. Een en ander voor zover van deze leveringsvoorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze leveringsvoorwaarden worden jegens koper en eveneens jegens eventuele door gebruiker in te schakelen derden bedongen.

Bij nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden onverminderd van kracht. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 2: Aanbiedingen/offertes

Alle aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

Alle offertes van gebruiker zijn vrijblijvend; zij gelden gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, overige heffingen en eventuele verzend-, vervoers-, en verpakkingskosten, tenzij anders vermeld.

Een samengestelde prijsopgave (offerte) verplicht gebruiker niet tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet vanzelf voor nabestellingen.

Artikel 3: Uitvoering

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De koper zal alle ter uitvoering van de opdracht redelijkerwijze noodzakelijke gegevens tijdig aan gebruiker verstrekken. Bij niet-tijdige verstrekking door koper is gebruiker gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten en eventuele kosten van vertraging bij koper in rekening te brengen. Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar zijn.

Artikel 4: Levering

Levering geschiedt af magazijn van gebruiker, tenzij anders overeengekomen.

Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem  aflevert (of laat afleveren) dan wel op het moment waarop deze hem krachtens overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Bij weigering van afname of bij onmogelijk maken van aflevering door koper is gebruiker gerechtigd de zaken voor rekening en risico van koper te  laten opslaan.

Indien koper ter uitvoering van de overeenkomst gegevens moet verstrekken aan gebruiker, vangt de levertijd pas aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

Door gebruiker opgegeven termijn voor levering is ter indicatie en geen fatale termijn.

Deelleveringen door gebruiker zijn toegestaan, zulks ter beoordeling van gebruiker. Deelleveringen kunnen afzonderlijk gefactureerd worden.

Artikel 5: Reclames

Koper zal het geleverde bij (af)levering of zo kort mogelijk daarna inspecteren op aantallen en kwaliteit. Zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken of tekorten moeten binnen drie weken na ontdekking, uiterlijk echter binnen drie maanden na levering worden gemeld.

Reclames schorten de betalingsverplichting van koper niet op. Terugzending van het geleverde kan slechts na schriftelijke toestemming van gebruiker.

Artikel 6: Garantie

Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat zij vrij zijn van alle gebreken. Deze garantie geldt gedurende een periode van twaalf maanden na levering met een uit loop na vierentwintig maanden waar handeling kosten, kosten klant zijn en in rekening worden gebracht. Reserve-onderdelen gedurende 90 dagen na de vroegste installatie- of leverdatum. Accu’s worden geleverd met een garantie van 6 maand. Éénweg Battarijen worden geleverd zonder garantie.

Garantie op Reparatie van hardware zijn standard gegarandeerd met dertig dagen. Mits het gevolgen zijn uit de vorige schade, of het betreft een ander deel als de gerepareerde schade worden deze per definitie aan de klant door belast als extra kosten.

Deze garantie geldt niet wanneer schade veroorzaakt door een partij (behalve DVC-it / PC Service Direct/Shop) of andere externe factor.

Deze garantie geldt niet wanneer schade ingevolge onjuist(e) installatie, gebruik, wijzigingen of herstel door niet-erkende derde of door uzelf

Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of on-eigenlijk gebruik.

En de garantie geldt niet voor software en de daar uit voort vloeiende storingen en gebreken en het over zetten van data en data dragers in het algemeen.

Betreft het geleverde een zaak die door een derde is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garanties welke die producent verstrekt.

Artikel 7: Prijzen

Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen aan koper indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan, echter alleen indien deze prijsstijgingen zich voordoen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief btw, overige heffingen en eventuele administratie-, verzend-, vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 8: Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat de koper alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en ver-zekerd te houden tegen schade en diefstal.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor gebrekkige, geleverde zaken jegens koper is beperkt tot de garantie zoals voornoemd.

Aansprakelijkheid voor Direct/Shope schade is beperkt tot ten hoogste de voor de gebrekkige zaak bij koper in rekening gebrachte vergoeding, met een maximum van vijfhonderd euro. De aansprakelijkheid is in elk geval gemaximeerd tot het bedrag dat in het betreffende geval door de assuradeur van gebruiker wordt uitgekeerd.

Aansprakelijkheid voor inDirect/Shope schade is uitgesloten.

Artikel 11: Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment dat deze in de macht van koper of van (een) door koper aan te wijzen derde(n) worden gebracht.

Artikel 12: Geschillen

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben in-gespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13: Software

Software dat geen eigendom is van DVC-it / PC Service Direct/Shop wordt geleverd op basis van de licentie en garantie van de Software licentiegever. Waar nodig levert DVC-it / PC Service Direct/Shop de Software-licentie die u nodig hebt bij het Product. U moet voldoen aan die licentie. Indien u de licentie voor het besturingssysteem niet accepteert bij start-up zal DVC-it / PC Service Direct/Shop enkel het retourneren en terugbetaling van het volledige product in overweging nemen Alvorens het aanbieden van een ander bestuurings-systeem.

Artikel 14: Service

Services worden verleend door DVC-IT of Service Provider. Responstijden zijn enkel bij benadering en kunnen wijzigen afhankelijk van de ligging of toegankelijkheid van de plaats waar het Product zich bevindt. Service kan worden verleend via telefoon of internet, waar gepast. U moet DVC-IT toelaten om Product op uw of DVC-it / PC Service Direct/Shop/Shop 's site te onderzoeken (zoals DVC-it / PC Service Direct/Shop verkiest). DVC-it / PC Service Direct/Shop is eigenaar van tijdens reparatie vervangen Product of onderdelen en factureert Klant indien deze niet op DVC-it / PC Service Direct/Shop 's verzoek worden geretourneerd. Service houdt niet in (tenzij vermeld in de Service aanbieding): werk buiten lokale werkuren, tijdens weekends of vakantie, objecten die niet onder de Garantie vallen, configuratiewijzigingen, relocatie, preventief onderhoud, consumables, diskettes, volgens DVC-it / PC Service Direct/Shop onnodig werk, elektrische omgeving, overdracht van data of Software, virussen. Producten van Derden worden gerepareerd in overeenstemming met de garantie van de fabrikant of licentiegever. Onderdelen die niet essentieel zijn voor de werking van het Product (bvb. scharnieren, deuren, esthetische kenmerken, frames) mogen niet worden geserviced binnen de in de Service Aanbieding gespecificeerde termijn..

Artikel 15: Overige bepalingen

Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Emmen

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Laat een reactie achter